خرید فایل*نگاهی به حوزه‌ آبخيز لوه و طراحی سازه در آن*

نگاهی به حوزه‌ آبخيز لوه و طراحی سازه در آن|htc30019291
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان نگاهی به حوزه‌ آبخيز لوه و طراحی سازه در آن آماده دریافت می باشد.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 86

فهرست مطالب10ـ پيشنهادات10ـ1ـ پيشنهادات سازه حوزه آبخيز لوه10ـ1ـ1ـ تعيين و ارائه اهداف اجرايي مكانيكي10ـ1ـ2ـ تهيه پروفيل طولي آبراهه‌ها10ـ1ـ3ـ ارائه اطلاعات فيزيوگرافي آبراهه‌هاي مرود نظر10ـ1ـ4ـ تعيين تعداد سازه و فواصل هر يك10ـ1ـ5ـ طراحي عمليات سازه‌ايالف ) طراحي سازه‌هاي توريسنگيب ) طراحي سازه‌هاي سنگي ملاتي10ـ1ـ6ـ دستورالعمل اجراي سازه سنگي ملاتي10ـ1ـ7ـ اولويت‌بندي عمليات اجرايي10ـ2ـ عمليات دامنه‌اي10ـ3ـ عمليات بخش جنگل و مراتع10ـ4ـ برنامه مديريت و ساماندهي و خروج دام از جنگل10ـ5ـ آموزش و ترويج10ـ5ـ1ـ ترويج10ـ5ـ2ـ هزينه

10ـ پيشنهادات :10ـ1ـ پيشنهادات سازه حوزة آبخيز لوه :يكي از روشهاي كنترل سيل و رسوب احداث سازه‌هاي اصلاحي بوده كه براساس وضعيت منطقه و نوع آبراهه و ساير عوامل از جمله نوع خاك، وضعيت زمين‌شناسي و... در نظر گرفته مي‌شود. اين نوع سازه‌ها شامل بندهاي خاكي، بتني، سنگي، ملاتي، گابيوني، خشكه‌چين بوده كه هر يك بسته به نوع كاربري و ميزان مقاومت در برابر نيروهاي وارده از طرف آب و وضعيت پايداري آنها پيشنهاد مي‌گردند.عموماً در حوزه‌هاي آبخيز بحراني كه معضل سيل و فرسايش در آنها سبب ايجاد خسارات به اراضي پايين‌دست و مجاور آبراهه اصلي و تاسيسات، راههاي ارتباطي و... مي‌گردد يكي از ساده‌ترين راه‌حلهاي كنترل، سازه‌هاي مرتبط مي‌باشد كه اين سازه‌ها علاوه بر اينكه سريعاً احداث مي‌گردند از لحاظ هزينه احداث نيز نسبت به ساير سازه‌هاي مرتبط با مهندسي رودخانه داراي هزينه كمتري بوده و نتايج حاصله از احداث آنها نيز سريعاً عمل مي‌نمايد. بنابراين براساس شرح خدمات مرتبط با اهداف آبخيزداري اين نوع سازه‌ها پيشنهاد مي‌گردد، لذا در صورت نياز به عمليات اصلاح مسير و مهندسي رودخانه در سطح گسترده كه در حيطة وظايف دستگاه‌هاي اجرايي همچون آب منطقه‌اي مي‌باشد پيشنهادات درصد لزوم در طرح منظور مي‌گردد.حوزه مورد مطالعه يكي از زير حوزه هاي آبخيز سد گلستان و از واحدهاي هيدرولوژيكي رودخانه مادرسو مي‌باشد كه در سيلهاي استثنائي سالهاي 80 ـ 79 و 81 ـ 80 شاهد عظيم‌ترين سيل در دورة بازگشت مشاهده شده بوده كه سبب ايجاد خسارات در سطوح گسترده اراضي زراعي، مناطق مسكوني، تاسيسات و راههاي دسترسي، دام و خسارات جاني گرديد.

10ـ1ـ1ـ تعيين و ارائه اهداف اجرايي مكانيكي :عموماً در آبخيزداري براساس نتايج حاصله از مطالعات پايه كليه آمار و اطلاعات، جمع‌آوري و براساس وضعيت آبراهه از لحاظ بحراني يا عدم بحراني بودن و متناسب با مصالح مورد نياز و راه دسترسي و اهداف اقتصادي پروژه، مكان‌يابي انجام گرديده و نوع سازه پيشنهاد مي‌گردد. و حدالامكان سعي گرديده كه براساس شواهد موجود در طبيعت و وضعيت آبراهه و ميزان پتانسيل سيلخيزي و حمل رسوبات، خطرات احتمالي اين مكانها در نظر گرفته ‌شود.طي بازديدهاي صحرايي و ميزان مواد محموله در هر آبراهه و مورفولوژي بستر، سازه‌هاي مورد نظر پيشنهاد گرديده است. با توجه به اينكه در آبخيزداري احداث سدهاي اصلاحي يكي از راه‌ حلهاي كنترل سيل و رسوب مي‌باشد و با در نظر گرفتن اينكه در آبراهه‌ها مي‌توان با احداث سازه‌هاي فوق و به منظور تثبيت پروفيل طولي و كاهش سرعت آب و كم نمودن حجم سيلاب و ميزان ذخيره‌سازي در مخزن هر يك از سازه‌هاي فوق از قدرت تخريبي سيل كاست همچنين با توجه به هزينه‌هاي مورد نياز در احداث اين نوع سازه‌ها و براساس اهداف اقتصادي پروژه در حوزه مورد مطالعه، سازه‌هايي از قبيل سازه هاي سنگي ملاتي و گابيوني پيشنهاد گرديد كه هر يك با توجه به وضعيت مورفولوژي آبراهه و متناسب با نوع سازه و وضعيت سيل و توليد هرزآب مي‌توانند عملكرد مناسبي را در برابر كاهش خسارات سيل داشته باشند كه در اين طرح به بررسي همه جانبه عوامل پايداري و ميزان عملكرد آنها پرداخته مي‌شود.10ـ1ـ2ـ تهيه پروفيل طولي آبراهه‌هاي مورد نياز :پروفيل طولي آبراهه‌ها نشانگر وضعيت آبراهه و انتخاب نوع سازه پيشنهادي مي‌باشد چرا كه در آبراهه‌هاي با عرض متوسط بيش از 20 متر و شيب ملايم حداكثر تا 5 درصد امكان احداث سازه‌هاي خاكي با توجه به ساير شرايط از جمله خاكشناسي، زمين‌شناسي و… وجود دارد. شيب بستر آبراهه نشانگر حجم ذخيره‌سازي در سازه‌هاي مذكور مي‌باشد چرا كه در شيب‌هاي ملايم حداكثر تا 10 درصد تثبيت پروفيل طولي داراي مفهوم خاصي نبوده بلكه در اين آبراهه‌ها با احداث سازه‌هاي خاكي و يا ذخيره‌اي بزرگ امكان ترسيب رسوبات و يا ذخيره‌سازه‌ي آب از اولويت بالايي برخوردار مي‌باشند. لذا درحوزة آبخيز لوه كليه عوامل لازم در انتخاب كليدي سازه هاي اصلاحي از جمله نوع مصالح مورد نياز، وضعيت بستر آبراهه، شيب بستر آبراهه و… در نظر گرفته شده كه پروفيل طولي هر يك از اين آبراهه‌ها مشخص گرديده است. در آبراهه‌هايي كه با شيب بيش از 10 درصد بوده و اين آبراهه‌ها از عرض كم بستر و شيب نسبتاً بالا برخوردار مي‌باشند آبراهه جوان و يا بالغ محسوب شده و شرايط فرسايشي و سرعت جريان در اين نوع آبراهه‌ها حالت بحراني و خاص خود را داشته لذا به منظور جلوگيري از تغيير بستر آبراهه و يا انجام كنش (فرسايش بستر) عموماً با احداث سازه‌هاي اصلاحي كوچك نظير سازه‌هاي ملاتي، سنگي، گابيوني نسبت به حفظ بستر و يا تثبيت پروفيل طولي آبراهه به منظور كاهش سرعت جريان و يا جلوگيري از فرسايش شديد بستر و كناره‌ها، حفظ پروفيل طولي و بررسي آن حائز اهميت مي‌باشد در اين آبراهه‌ها ذخيره‌سازي آب مد نظر نبوده بلكه تثبيت پروفيل طولي مورد نظر است كه در حوزه آبخيز لوه با پيشنهادات اجرايي سازه‌هاي گابيوني، ملاتي ـ سنگي در آبراهه‌هاي بحراني سعي در تثبيت پروفيل طولي آبراهه شده است كه مشخصات پروفيل طولي در آبراهه‌هاي مورد نظر بشرح نمودارهاي شماره 1 تا 5 مي‌باشد.

مطالب دیگر:
📃فعالیتهای ستاد بازسازی عتبات عالیات کرج📃فضای نمونه📃فضای فاز و انسامبل میکرو کانونیک📃فضای سبز📃فضای حاکم بر اقتصاد کلان و تورم📃فضای آموزشی ادی کیتوریم شهر اوترچت در کشور هلند📃مجموعه ی اموزشیPLC FATEK📃فصل هفتم گسترش رده بندی تاریخ ایران📃فصل هشتم منطق مرتبه اول📃فصل ششم فرستنده های رادیویی📃فصل سوم حافظه جانبی و نرم افزار سیستم📃فصل دوم مدلسازي سيستمهاي ديناميكي📃فصل دوم کسر ها📃فصل چهارم فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی📃فصل چهارم مسيريابي در شبکه اينترنت📃فصل چهارم آشنائی با نرم افزار اقتصاد سنجی EViews📃فصل اول زبان های منظم و ماشین های حالت متناهی📃فصل اول حسابداری زیست محیطی📃فصل اول تحليل خطی عناصر محدود صفحات و پوسته ها📃فصل 18 آزمون برنامه های کابردی سنتی📃فصل 11 مود های فرکانسی عدد کسری📃فصل 9 تجارت الكترونيكي – كسب و كار الكترونيكي📃فصل 8 پردازش تصویر📃فصل 8 برجسته بيني و پارالاكس📃فصل 7 مشخصات و هندسه عکس قائم